Đại lý phân phối chính thức Micro Detectors tại Việt Nam

UK1C/E1-0E

Danh sách cảm biến siêu âm của MICRODETECTORS

Model mới M18 phiên bản 2018

Series UK1A là 50-400 mm

UK1A/G1-0ASYUltrasonic sensor M18 analog. 0-10 V 50-400 mm cable 2m with teach-in button, plastic, cULus
UK1A/G1-0ESYUltrasonic sensor M18 analog. 0-10 V 50-400 mm conn. M12 with teach-in button, plastic, cULus
UK1A/G1-1ASYUltrasonic sensor M18 analog. 0-10 V 50-400 mm cable 2m with teach-in button,AISI316L stainless steel housing, cULus
UK1A/G1-1ESYUltrasonic sensor  M18 analog. 0-10 V 50-400 mm conn. M12 with teach-in button,AISI316L stainless steel housing, cULus
UK1A/G2-0ASYUltrasonic sensor M18 analog. 4-20 mA 50-400 mm cable 2m with teach-in button, plastic, cULus
UK1A/G2-0ESYUltrasonic sensor M18 analog. 4-20 mA 50-400 mm conn. M12 with teach-in button, plastic, cULus
UK1A/G2-1ASYUltrasonic sensor M18 analog. 4-20 mA 50-400 mm cable 2m with teach-in button,AISI316L stainless steel housing, cULus
UK1A/G2-1ESYUltrasonic sensor M18 analog. 4-20 mA 50-400 mm conn. M12 with teach-in button,AISI316L stainless steel housing, cULus
UK1A/G4-0ASYUltrasonic sensor M18 analog. 4-20 mA+ NPN NO/NC 50-400 mm cable 2m with teach-in button, plastic, cULus
UK1A/G4-0ESYUltrasonic sensor M18 analog. 4-20 mA+ NPN NO/NC 50-400 mm conn. M12 with teach-in button, plastic, cULus
UK1A/G4-1ASYUltrasonic sensor M18 analog. 4-20 mA+ NPN NO/NC 50-400 mm cable 2m with teach-in button, AISI316L stainless steel housing, cULus
UK1A/G4-1ESYUltrasonic sensor M18 analog. 4-20 mA+ NPN NO/NC 50-400 mm conn. M12 with teach-in button, AISI316L stainless steel housing, cULus
UK1A/G4-2ESYUltrasonic sensor  M18 analog. 0-10 V 50-400 mm conn. M12 with teach-in button, plastic, 90°, cULus
UK1A/G6-0ASYUltrasonic sensor M18 analog. 4-20 mA+ PNP NO/NC 50-400 mm cable 2m with teach-in button, plastic, cULus
UK1A/G6-0ESYUltrasonic sensor M18 analog. 4-20 mA+ PNP NO/NC 50-400 mm conn. M12 with teach-in button, plastic, cULus
UK1A/G6-1ASYUltrasonic sensor M18 analog. 4-20 mA+ PNP NO/NC 50-400 mm cable 2m with teach-in button, AISI316L stainless steel housing, cULus
UK1A/G6-1ESYUltrasonic sensor M18 analog. 4-20 mA+ PNP NO/NC 50-400 mm conn. M12 with teach-in button, AISI316L stainless steel housing, cULus
UK1A/G6-2ESYUltrasonic sensor M18 analog. 4-20 mA+ PNP NO/NC 50-400 mm conn. M12 with teach-in button, plastic, 90°, cULus
UK1A/G7-0ASYUltrasonic sensor M18 analog. 0-10 V+ PNP NO/NC  50-400 mm cable 2m with teach-in button, plastic, cULus
UK1A/G7-0ESYUltrasonic sensor M18 analog. 0-10 V+ PNP NO/NC  50-400 mm conn. M12 with teach-in button, plastic, cULus
UK1A/G7-1ASYUltrasonic sensor M18 analog. 0-10 V+ PNP NO/NC  50-400 mm cable 2m with teach-in button, AISI316L stainless steel housing, cULus
UK1A/G7-1ESYUltrasonic sensor M18 analog. 0-10 V+ PNP NO/NC  50-400 mm conn. M12 with teach-in button, AISI316L stainless steel housing, cULus
UK1A/G7-2ESYUltrasonic sensor M18 analog. 4-20 mA 50-400 mm conn. M12 with teach-in button, plastic, 90°, cULus
UK1A/G9-0ASYUltrasonic sensor M18 analog. 0-10 V+ NPN NO/NC  50-400 mm cable 2m with teach-in button, plastic, cULus
UK1A/G9-0ESYUltrasonic sensor M18 analog. 0-10 V+ NPN NO/NC  50-400 mm conn. M12 with teach-in button, plastic, cULus
UK1A/G9-1ASYUltrasonic sensor M18 analog. 0-10 V+ NPN NO/NC  50-400 mm cable 2m with teach-in button, AISI316L stainless steel housing, cULus
UK1A/G9-1ESYUltrasonic sensor M18 analog. 0-10 V+ NPN NO/NC  50-400 mm conn. M12 with teach-in button, AISI316L stainless steel housing, cULus
UK1A/G9-2ESYUltrasonic sensor M18 NPN NO/NC 50-400 mm conn. M12 with teach-in button, plastic, 90°, cULus
UK1A/GM-0ASYUltrasonic sensor M18 NPN adjustable hysteresis/standard window/NO+NC 50-400 mm cable 2m with teach-in button, plastic, cULus
UK1A/GM-0ESYUltrasonic sensor M18 NPN adjustable hysteresis/standard window/NO+NC 50-400 mm conn. M12 with teach-in button, plastic, cULus
UK1A/GM-1ESYUltrasonic sensor M18 NPN adjustable hysteresis/standard window/NO+NC 50-400 mm conn. M12 with teach-in button, AISI316L stainless steel housing, cULus
UK1A/GM-2ESYUltrasonic sensor M18 NPN adjustable hysteresis/standard window/NO+NC 50-400 mm conn. M12 with teach-in button, plastic, 90°, cULus
UK1A/GN-0ASYUltrasonic sensor M18 NPN NO/NC 50-400 mm cable 2m with teach-in button, plastic, cULus
UK1A/GN-0ESYUltrasonic sensor M18 NPN NO/NC 50-400 mm conn. M12 with teach-in button, plastic, cULus
UK1A/GN-1ASYUltrasonic sensor M18 NPN NO/NC 50-400 mm cable 2m with teach-in button,AISI316L stainless steel housing, cULus
UK1A/GN-1ESYUltrasonic sensor M18 NPN NO/NC 50-400 mm conn. M12 with teach-in button,AISI316L stainless steel housing, cULus
UK1A/GP-0ASYUltrasonic sensor M18 PNP NO/NC 50-400 mm cable 2m with teach-in button, plastic, cULus
UK1A/GP-0ESYUltrasonic sensor M18 PNP NO/NC 50-400 mm conn. M12 with teach-in button, plastic, cULus
UK1A/GP-1ASYUltrasonic sensor M18 PNP NO/NC 50-400 mm cable 2m with teach-in button,AISI316L stainless steel housing, cULus
UK1A/GP-1ESYUltrasonic sensor M18 PNP NO/NC 50-400 mm conn. M12 with teach-in button,AISI316L stainless steel housing, cULus
UK1A/GW-0ASYUltrasonic sensor M18 PNP adjustable hysteresis/standard window/NO+NC 50-400 mm cable 2m with teach-in button, plastic, cULus
UK1A/GW-0ESYUltrasonic sensor M18 PNP adjustable hysteresis/standard window/NO+NC 50-400 mm conn. M12 with teach-in button, plastic, cULus
UK1A/GW-1ASYUltrasonic sensor M18 PNP adjustable hysteresis/standard window/NO+NC 50-400 mm cable 2m with teach-in button, AISI316L stainless steel housing, cULus
UK1A/GW-1ESYUltrasonic sensor M18 PNP adjustable hysteresis/standard window/NO+NC 50-400 mm conn. M12 with teach-in button, AISI316L stainless steel housing, cULus
UK1A/GW-2ESYUltrasonic sensor M18 PNP adjustable hysteresis/standard window/NO+NC 50-400 mm conn. M12 with teach-in button, plastic, 90°, cULus

UK1C series – tầm hoạt động 100-900mm

UK1C/G1-0ASYUltrasonic sensor M18 analog. 0-10 V 100-900 mm cable 2m with teach-in button, plastic, cULus
UK1C/G1-0ESYUltrasonic sensor M18 analog. 0-10 V 100-900 mm conn. M12 with teach-in button, plastic, cULus
UK1C/G1-1ASYUltrasonic sensor M18 analog. 0-10 V 100-900 mm cable 2m with teach-in button,AISI316L stainless steel housing, cULus
UK1C/G1-1ESYUltrasonic sensor M18 analog. 0-10 V 100-900 mm conn. M12 with teach-in button,AISI316L stainless steel housing, cULus
UK1C/G2-0ASYUltrasonic sensor M18 analog. 4-20 mA 100-900 mm cable 2m with teach-in button, plastic, cULus
UK1C/G2-0ESYUltrasonic sensor M18 analog. 4-20 mA 100-900 mm conn. M12 with teach-in button, plastic, cULus
UK1C/G2-1ASYUltrasonic sensor M18 analog. 4-20 mA 100-900 mm cable 2m with teach-in button,AISI316L stainless steel housing, cULus
UK1C/G2-1ESYUltrasonic sensor M18 analog. 4-20 mA 100-900 mm conn. M12 with teach-in button,AISI316L stainless steel housing, cULus
UK1C/G4-0ASYUltrasonic sensor M18 analog. 4-20 mA+ NPN NO/NC 100-900 mm cable 2m with teach-in button, plastic, cULus
UK1C/G4-0ESYUltrasonic sensor M18 analog. 4-20 mA+ NPN NO/NC 100-900 mm conn. M12 with teach-in button, plastic, cULus
UK1C/G4-1ASYUltrasonic sensor M18 analog. 4-20 mA+ NPN NO/NC 100-900 mm cable 2m with teach-in button, AISI316L stainless steel housing, cULus
UK1C/G4-1ESYUltrasonic sensor M18 analog. 4-20 mA+ NPN NO/NC 100-900 mm conn. M12 with teach-in button, AISI316L stainless steel housing, cULus
UK1C/G4-2ESYUltrasonic sensor M18 analog. 0-10 V 100-900 mm conn. M12 with teach-in button, plastic, 90°, cULus
UK1C/G6-0ASYUltrasonic sensor M18 analog. 4-20 mA+ PNP NO/NC 100-900 mm cable 2m with teach-in button, plastic, cULus
UK1C/G6-0ESYUltrasonic sensor M18 analog. 4-20 mA+ PNP NO/NC 100-900 mm conn. M12 with teach-in button, plastic, cULus
UK1C/G6-1ASYUltrasonic sensor M18 analog. 4-20 mA+ PNP NO/NC 100-900 mm cable 2m with teach-in button, AISI316L stainless steel housing, cULus
UK1C/G6-1ESYUltrasonic sensor M18 analog. 4-20 mA+ PNP NO/NC 100-900 mm conn. M12 with teach-in button, AISI316L stainless steel housing, cULus
UK1C/G6-2ESYUltrasonic sensor M18 PNP NO/NC 150-1600 mm conn. M12 with teach-in button, plastic, 90°, cULus
UK1C/G7-0ASYUltrasonic sensor M18 analog. 0-10 V+ PNP NO/NC 100-900 mm cable 2m with teach-in button, plastic, cULus
UK1C/G7-0ESYUltrasonic sensor M18 analog. 0-10 V+ PNP NO/NC 100-900 mm conn. M12 with teach-in button, plastic, cULus
UK1C/G7-1ASYUltrasonic sensor M18 analog. 0-10 V+ PNP NO/NC 100-900 mm cable 2m with teach-in button, AISI316L stainless steel housing, cULus
UK1C/G7-1ESYUltrasonic sensor M18 analog. 0-10 V+ PNP NO/NC 100-900 mm conn. M12 with teach-in button, AISI316L stainless steel housing, cULus
UK1C/G7-2ESYUltrasonic sensor M18 analog. 4-20 mA 100-900 mm conn. M12 with teach-in button, plastic, 90°, cULus
UK1C/G9-0ASYUltrasonic sensor M18 analog. 0-10 V+ NPN NO/NC 100-900 mm cable 2m with teach-in button, plastic, cULus
UK1C/G9-0ESYUltrasonic sensor M18 analog. 0-10 V+ NPN NO/NC 100-900 mm conn. M12 with teach-in button, plastic, cULus
UK1C/G9-1ASYUltrasonic sensor M18 analog. 0-10 V+ NPN NO/NC 100-900 mm cable 2m with teach-in button, AISI316L stainless steel housing, cULus
UK1C/G9-1ESYUltrasonic sensor M18 analog. 0-10 V+ NPN NO/NC 100-900 mm conn. M12 with teach-in button, AISI316L stainless steel housing, cULus
UK1C/G9-2ESYUltrasonic sensor M18 NPN NO/NC 100-900 mm conn. M12 with teach-in button, plastic, 90°, cULus
UK1C/GM-0ESYUltrasonic sensor M18 NPN adjustable hysteresis/standard window/NO+NC. 100-900 mm conn. M12 with teach-in button, plastic, cULus
UK1C/GM-1ESYUltrasonic sensor M18 NPN adjustable hysteresis/standard window/NO+NC 100-900 mm conn. M12 with teach-in button, AISI316L stainless steel housing, cULus
UK1C/GM-2ESYUltrasonic sensor M18 NPN adjustable hysteresis/standard window/NO+NC. 100-900 mm conn. M12 with teach-in button, plastic, 90°, cULus
UK1C/GN-0ASYUltrasonic sensor M18 NPN NO/NC 100-900 mm cable 2m with teach-in button, plastic, cULus
UK1C/GN-0ESYUltrasonic sensor M18 NPN NO/NC 100-900 mm conn. M12 with teach-in button, plastic, cULus
UK1C/GN-1ASYUltrasonic sensor M18 NPN NO/NC 100-900 mm cable 2m with teach-in button,AISI316L stainless steel housing, cULus
UK1C/GN-1ESYUltrasonic sensor M18 NPN NO/NC 100-900 mm conn. M12 with teach-in button,AISI316L stainless steel housing, cULus
UK1C/GP-0ASYUltrasonic sensor M18 PNP NO/NC 100-900 mm cable 2m with teach-in button, plastic, cULus
UK1C/GP-0ESYUltrasonic sensor M18 PNP NO/NC 100-900 mm conn. M12 with teach-in button, plastic, cULus
UK1C/GP-1ASYUltrasonic sensor M18 PNP NO/NC 100-900 mm cable 2m with teach-in button,AISI316L stainless steel housing, cULus
UK1C/GP-1ESYUltrasonic sensor M18 PNP NO/NC 100-900 mm conn. M12 with teach-in button,AISI316L stainless steel housing, cULus
UK1C/GW-0ASYUltrasonic sensor M18 PNP adjustable hysteresis/standard window/NO+NC. 100-900 mm cable 2m with teach-in button, plastic, cULus
UK1C/GW-0ESYUltrasonic sensor M18 PNP adjustable hysteresis/standard window/NO+NC. 100-900 mm conn. M12 with teach-in button, plastic, cULus
UK1C/GW-1ASYUltrasonic sensor M18 PNP adjustable hysteresis/standard window/NO+NC 100-900 mm cable 2m with teach-in button, AISI316L stainless steel housing, cULus
UK1C/GW-1ESYUltrasonic sensor M18 PNP adjustable hysteresis/standard window/NO+NC 100-900 mm conn. M12 with teach-in button, AISI316L stainless steel housing, cULus
UK1C/GW-2ESYUltrasonic sensor M18 PNP adjustable hysteresis/standard window/NO+NC 100-900 mm conn. M12 with teach-in button, plastic, 90°, cULus

UK1D series khoảng cách hoạt động 150-1600mm

UK1D/G1-0ASYUltrasonic sensor M18 analog. 0-10 V 150-1600 mm cable 2m with teach-in button, plastic, cULus
UK1D/G1-0ESYUltrasonic sensor M18 analog. 0-10 V 150-1600 mm conn. M12 with teach-in button, plastic, cULus
UK1D/G1-1ASYUltrasonic sensor M18 analog. 0-10 V 150-1600 mm cable 2m with teach-in button,AISI316L stainless steel housing, cULus
UK1D/G1-1ESYUltrasonic sensor M18 analog. 0-10 V 150-1600 mm conn. M12 with teach-in button,AISI316L stainless steel housing, cULus
UK1D/G2-0ASYUltrasonic sensor M18 analog. 4-20 mA 150-1600 mm cable 2m with teach-in button, plastic, cULus
UK1D/G2-0ESYUltrasonic sensor M18 analog. 4-20 mA 150-1600 mm conn. M12 with teach-in button, plastic, cULus
UK1D/G2-1ASYUltrasonic sensor M18 analog. 4-20 mA 150-1600 mm cable 2m with teach-in button,AISI316L stainless steel housing, cULus
UK1D/G2-1ESYUltrasonic sensor M18 analog. 4-20 mA 150-1600 mm conn. M12 with teach-in button,AISI316L stainless steel housing, cULus
UK1D/G4-0ASYUltrasonic sensor M18 analog. 4-20 mA+ NPN NO/NC 150-1600 mm cable 2m with teach-in button, plastic, cULus
UK1D/G4-0ESYUltrasonic sensor M18 analog. 4-20 mA+ NPN NO/NC 150-1600 mm conn. M12 with teach-in button, plastic, cULus
UK1D/G4-1ASYUltrasonic sensor M18 analog. 4-20 mA+ NPN NO/NC 150-1600 mm cable 2m with teach-in button, AISI316L stainless steel housing, cULus
UK1D/G4-1ESYUltrasonic sensor M18 analog. 4-20 mA+ NPN NO/NC 150-1600 mm conn. M12 with teach-in button, AISI316L stainless steel housing, cULus
UK1D/G4-2ESYUltrasonic sensor M18 analog. 0-10 V 150-1600 mm conn. M12 with teach-in button, plastic, 90°, cULus
UK1D/G6-0ASYUltrasonic sensor M18 analog. 4-20 mA+ PNP NO/NC 150-1600 mm cable 2m with teach-in button, plastic, cULus
UK1D/G6-0ESYUltrasonic sensor M18 analog. 4-20 mA+ PNP NO/NC 150-1600 mm conn. M12 with teach-in button, plastic, cULus
UK1D/G6-1ASYUltrasonic sensor M18 analog. 4-20 mA+ PNP NO/NC 150-1600 mm cable 2m with teach-in button, AISI316L stainless steel housing, cULus
UK1D/G6-1ESYUltrasonic sensor M18 analog. 4-20 mA+ PNP NO/NC 150-1600 mm conn. M12 with teach-in button, AISI316L stainless steel housing, cULus
UK1D/G6-2ESYUltrasonic sensor M18 PNP NO/NC 150-1600 mm conn. M12 with teach-in button, plastic, 90°, cULus
UK1D/G7-0ASYUltrasonic sensor M18 analog. 0-10 V+ PNP NO/NC  150-1600 mm cable 2m with teach-in button, plastic, cULus
UK1D/G7-0ESYUltrasonic sensor M18 analog. 0-10 V+ PNP NO/NC  150-1600 mm conn. M12 with teach-in button, plastic, cULus
UK1D/G7-1ASYUltrasonic sensor M18 analog. 0-10 V+ PNP NO/NC  150-1600 mm cable 2m with teach-in button, AISI316L stainless steel housing, cULus
UK1D/G7-1ESYUltrasonic sensor M18 analog. 0-10 V+ PNP NO/NC  150-1600 mm conn. M12 with teach-in button, AISI316L stainless steel housing, cULus
UK1D/G7-2ESYUltrasonic sensor M18 analog. 4-20 mA 150-1600 mm conn. M12 with teach-in button, plastic, 90°, cULus
UK1D/G9-0ASYUltrasonic sensor M18 analog. 0-10 V+ NPN NO/NC  150-1600 mm cable 2m with teach-in button, plastic, cULus
UK1D/G9-0ESYUltrasonic sensor M18 analog. 0-10 V+ NPN NO/NC  150-1600 mm conn. M12 with teach-in button, plastic, cULus
UK1D/G9-1ASYUltrasonic sensor M18 analog. 0-10 V+ NPN NO/NC  150-1600 mm cable 2m with teach-in button, AISI316L stainless steel housing, cULus
UK1D/G9-1ESYUltrasonic sensor M18 analog. 0-10 V+ NPN NO/NC  150-1600 mm conn. M12 with teach-in button, AISI316L stainless steel housing, cULus
UK1D/G9-2ESYUltrasonic sensor M18 NPN NO/NC 150-1600 mm conn. M12 with teach-in button, plastic, 90°, cULus
UK1D/GM-0ESYUltrasonic sensor M18 NPN adjustable hysteresis/standard window/NO+NC. 150-1600 mm conn. M12 with teach-in button, plastic, cULus
UK1D/GM-1ESYUltrasonic sensor M18 NPN  adjustable hysteresis/standard window/NO+NC 150-1600 mm conn. M12 with teach-in button, AISI316L stainless steel housing, cULus
UK1D/GM-2ESYUltrasonic sensor M18 NPN adjustable hysteresis/standard window/NO+NC 150-1600 mm conn. M12 with teach-in button, plastic, 90°, cULus
UK1D/GN-0ASYUltrasonic sensor M18 NPN NO/NC 150-1600 mm cable 2m with teach-in button, plastic, cULus
UK1D/GN-0ESYUltrasonic sensor M18 NPN NO/NC 150-1600 mm conn. M12 with teach-in button, plastic, cULus
UK1D/GN-1ASYUltrasonic sensor M18 NPN NO/NC 150-1600 mm cable 2m with teach-in button,AISI316L stainless steel housing, cULus
UK1D/GN-1ESYUltrasonic sensor M18 NPN NO/NC 150-1600 mm conn. M12 with teach-in button,AISI316L stainless steel housing, cULus
UK1D/GP-0ASYUltrasonic sensor M18 PNP NO/NC 150-1600 mm cable 2m with teach-in button, plastic, cULus
UK1D/GP-0ESYUltrasonic sensor M18 PNP NO/NC 150-1600 mm conn. M12 with teach-in button, plastic, cULus
UK1D/GP-1ASYUltrasonic sensor M18 PNP NO/NC 150-1600 mm cable 2m with teach-in button,AISI316L stainless steel housing, cULus
UK1D/GP-1ESYUltrasonic sensor M18 PNP NO/NC 150-1600 mm conn. M12 with teach-in button,AISI316L stainless steel housing, cULus
UK1D/GW-0ASYUltrasonic sensor M18 PNP adjustable hysteresis/standard window/NO+NC. 150-1600 mm cable 2m with teach-in button, plastic, cULus
UK1D/GW-0ESYUltrasonic sensor M18 PNP adjustable hysteresis/standard window/NO+NC. 150-1600 mm conn. M12 with teach-in button, plastic, cULus
UK1D/GW-1ASYUltrasonic sensor M18 PNP adjustable hysteresis/standard window/NO+NC 150-1600 mm cable 2m with teach-in button, AISI316L stainless steel housing, cULus
UK1D/GW-1ESYUltrasonic sensor M18 PNP adjustable hysteresis/standard window/NO+NC 150-1600 mm conn. M12 with teach-in button, AISI316L stainless steel housing, cULus
UK1D/GW-2ESYUltrasonic sensor M18 PNP adjustable hysteresis/standard window/NO+NC 150-1600 mm conn. M12 with teach-in button, plastic, 90°, cULus

UK1F series khoảng cách hoạt động 200-2200 mm

UK1F/G1-0ASYUltrasonic sensor M18 analog. 0-10 V 200-2200 mm cable 2m with teach-in button, plastic, cULus
UK1F/G1-0ESYUltrasonic sensor M18 analog. 0-10 V 200-2200 mm conn. M12 with teach-in button, plastic, cULus
UK1F/G1-1ASYUltrasonic sensor M18 analog. 0-10 V 200-2200 mm cable 2m with teach-in button,AISI316L stainless steel housing, cULus
UK1F/G1-1ESYUltrasonic sensor M18 analog. 0-10 V 200-2200 mm conn. M12 with teach-in button,AISI316L stainless steel housing, cULus
UK1F/G2-0ASYUltrasonic sensor M18 analog. 4-20 mA 200-2200 mm cable 2m with teach-in button, plastic, cULus
UK1F/G2-0ESYUltrasonic sensor M18 analog. 4-20 mA 200-2200 mm conn. M12 with teach-in button, plastic, cULus
UK1F/G2-1ASYUltrasonic sensor M18 analog. 4-20 mA 200-2200 mm cable 2m with teach-in button,AISI316L stainless steel housing, cULus
UK1F/G2-1ESYUltrasonic sensor M18 analog. 4-20 mA 200-2200 mm conn. M12 with teach-in button,AISI316L stainless steel housing, cULus
UK1F/G4-0ASYUltrasonic sensor M18 analog. 4-20 mA+ NPN NO/NC 200-2200 mm cable 2m with teach-in button, plastic, cULus
UK1F/G4-0ESYUltrasonic sensor M18 analog. 4-20 mA+ NPN NO/NC 200-2200 mm conn. M12 with teach-in button, plastic, cULus
UK1F/G4-1ASYUltrasonic sensor M18 analog. 4-20 mA+ NPN NO/NC 200-2200 mm cable 2m with teach-in button,AISI316L stainless steel housing, cULus
UK1F/G4-1ESYUltrasonic sensor M18 analog. 4-20 mA+ NPN NO/NC 200-2200 mm conn. M12 with teach-in button,AISI316L stainless steel housing, cULus
UK1F/G4-2ESYUltrasonic sensor M18 analog. 4-20 mA+ NPN NO/NC 200-2200 mm conn. M12 with teach-in button, plastic, 90°, cULus
UK1F/G6-0ASYUltrasonic sensor M18 analog. 4-20 mA+ NPN NO/NC 200-2200 mm cable 2m with teach-in button, plastic, cULus
UK1F/G6-0ESYUltrasonic sensor M18 analog. 4-20 mA+ PNP NO/NC 200-2200 mm conn. M12 with teach-in button, plastic, cULus
UK1F/G6-1ASYUltrasonic sensor M18 analog. 4-20 mA+ NPN NO/NC 200-2200 mm cable 2m with teach-in button,AISI316L stainless steel housing, cULus
UK1F/G6-1ESYUltrasonic sensor M18 analog. 4-20 mA+ PNP NO/NC 200-2200 mm conn. M12 with teach-in button,AISI316L stainless steel housing, cULus
UK1F/G6-2ESYUltrasonic sensor M18 analog. 4-20 mA+ PNP NO/NC 200-2200 mm conn. M12 with teach-in button, plastic, 90°, cULus
UK1F/G7-0ASYUltrasonic sensor M18 analog. 0-10 V+ PNP NO/NC  200-2200 mm cable 2m with teach-in button, plastic, cULus
UK1F/G7-0ESYUltrasonic sensor M18 analog. 0-10 V+ PNP NO/NC  200-2200 mm conn. M12 with teach-in button, plastic, cULus
UK1F/G7-1ASYUltrasonic sensor M18 analog. 0-10 V+ PNP NO/NC  200-2200 mm cable 2m with teach-in button,AISI316L stainless steel housing, cULus
UK1F/G7-1ESYUltrasonic sensor M18 analog. 0-10 V+ PNP NO/NC  200-2200 mm conn. M12 with teach-in button,AISI316L stainless steel housing, cULus
UK1F/G7-2ESYUltrasonic sensor M18 analog. 0-10 V+ PNP NO/NC  200-2200 mm conn. M12 with teach-in button, plastic, 90°, cULus
UK1F/G9-0ASYUltrasonic sensor M18 analog. 0-10 V+ NPN NO/NC  200-2200 mm cable 2m with teach-in button, plastic, cULus
UK1F/G9-0ESYUltrasonic sensor M18 analog. 0-10 V+ NPN NO/NC  200-2200 mm conn. M12 with teach-in button, plastic, cULus
UK1F/G9-1ASYUltrasonic sensor M18 analog. 0-10 V+ NPN NO/NC  200-2200 mm cable 2m with teach-in button,AISI316L stainless steel housing, cULus
UK1F/G9-1ESYUltrasonic sensor M18 analog. 0-10 V+ NPN NO/NC  200-2200 mm conn. M12 with teach-in button,AISI316L stainless steel housing, cULus
UK1F/G9-2ESYUltrasonic sensor M18 analog. 0-10 V+ NPN NO/NC  200-2200 mm conn. M12 with teach-in button, plastic, 90°, cULus
UK1F/GM-0ASYUltrasonic sensor M18 NPN adjustable hysteresis/standard window/NO+NC. 200-2200 mm conn. M12 with teach-in button, plastic, cULus
UK1F/GM-0ESYUltrasonic sensor M18 NPN adjustable hysteresis/standard window/NO+NC. 200-2200 mm conn. M12 with teach-in button, plastic, cULus
UK1F/GM-1ASYUltrasonic sensor M18 NPN adjustable hysteresis/standard window/NO+NC. 200-2200 mm conn. M12 with teach-in button,AISI316L stainless steel housing, cULus
UK1F/GM-1ESYUltrasonic sensor M18 NPN adjustable hysteresis/standard window/NO+NC. 200-2200 mm conn. M12 with teach-in button,AISI316L stainless steel housing, cULus
UK1F/GM-2ESYUltrasonic sensor M18 NPN adjustable hysteresis/standard window/NO+NC 200-2200 mm conn. M12 with teach-in button, plastic, 90°, cULus
UK1F/GN-0ASYUltrasonic sensor M18 NPN NO/NC 200-2200 mm cable 2m with teach-in button, plastic, cULus
UK1F/GN-0ESYUltrasonic sensor M18 NPN NO/NC 200-2200 mm conn. M12 with teach-in button, plastic, cULus
UK1F/GN-1ASYUltrasonic sensor M18 NPN NO/NC 200-2200 mm cable 2m with teach-in button,AISI316L stainless steel housing, cULus
UK1F/GN-1ESYUltrasonic sensor M18 NPN NO/NC 200-2200 mm conn. M12 with teach-in button,AISI316L stainless steel housing, cULus
UK1F/GP-0ASYUltrasonic sensor M18 PNP NO/NC 200-2200 mm cable 2m with teach-in button, plastic, cULus
UK1F/GP-0ESYUltrasonic sensor M18 PNP NO/NC 200-2200 mm conn. M12 with teach-in button, plastic, cULus
UK1F/GP-1ASYUltrasonic sensor M18 PNP NO/NC 200-2200 mm cable 2m with teach-in button,AISI316L stainless steel housing, cULus
UK1F/GP-1ESYUltrasonic sensor M18 PNP NO/NC 200-2200 mm conn. M12 with teach-in button,AISI316L stainless steel housing, cULus
UK1F/GW-0ASYUltrasonic sensor M18 PNP adjustable hysteresis/standard window/NO+NC. 200-2200 mm cable 2m with teach-in button, plastic, cULus
UK1F/GW-0ESYUltrasonic sensor M18 PNP adjustable hysteresis/standard window/NO+NC. 200-2200 mm conn. M12 with teach-in button, plastic, cULus
UK1F/GW-1ASYUltrasonic sensor M18 PNP adjustable hysteresis/standard window/NO+NC. 200-2200 mm cable 2m with teach-in button,AISI316L stainless steel housing, cULus
UK1F/GW-1ESYUltrasonic sensor M18 PNP adjustable hysteresis/standard window/NO+NC. 200-2200 mm conn. M12 with teach-in button,AISI316L stainless steel housing, cULus
UK1F/GW-2ESYUltrasonic sensor M18 PNP adjustable hysteresis/standard window/NO+NC 200-2200 mm conn. M12 with teach-in button, plastic, 90°, cULus

UKR1 sereis phản hồi: 50-400 mm, 100-900 mm,  150-1600 mm, 200-2200 mm

UKR1A/GM-0ESYUltrasonic sensor retroreflectiveM18 NPN NO+NC 50-400 mm conn. M12 with teach-in button, plastic, cULus
UKR1A/GM-1ESYUltrasonic sensor retroreflectiveM18 NPN NO+NC 50-400 mm conn. M12 with teach-in button,AISI316L stainless steel housing, cULus
UKR1A/GW-0ESYUltrasonic sensor retroreflectiveM18 PNP NO+NC 50-400 mm conn. M12 with teach-in button, plastic, cULus
UKR1A/GW-1ESYUltrasonic sensor retroreflectiveM18 PNP NO+NC 50-400 mm conn. M12 with teach-in button,AISI316L stainless steel housing, cULus
UKR1C/GM-0ESYUltrasonic sensor retroreflectiveM18 NPN NO+NC 100-900 mm conn. M12 with teach-in button, plastic, cULus
UKR1C/GM-1ESYUltrasonic sensor retroreflectiveM18 NPN NO+NC 100-900 mm conn. M12 with teach-in button,AISI316L stainless steel housing, cULus
UKR1C/GW-0ESYUltrasonic sensor retroreflectiveM18 PNP NO+NC 100-900 mm conn. M12 with teach-in button, plastic, cULus
UKR1C/GW-1ESYUltrasonic sensor retroreflectiveM18 PNP NO+NC 100-900 mm conn. M12 with teach-in button,AISI316L stainless steel housing, cULus
UKR1D/GM-0ESYUltrasonic sensor retroreflectiveM18 NPN NO+NC 150-1600 mm conn. M12 with teach-in button, plastic, cULus
UKR1D/GM-1ESYUltrasonic sensor retroreflectiveM18 NPN NO+NC 150-1600 mm conn. M12 with teach-in button,AISI316L stainless steel housing, cULus
UKR1D/GW-0ESYUltrasonic sensor retroreflectiveM18 PNP NO+NC 150-1600 mm conn. M12 with teach-in button, plastic, cULus
UKR1D/GW-1ESYUltrasonic sensor retroreflectiveM18 PNP NO+NC 150-1600 mm conn. M12 with teach-in button,AISI316L stainless steel housing, cULus
UKR1F/GM-0ESYUltrasonic sensor retroreflectiveM18 NPN NO+NC 200-2200 mm conn. M12 with teach-in button, plastic, cULus
UKR1F/GM-1ESYUltrasonic sensor retroreflectiveM18 NPN NO+NC 200-2200 mm conn. M12 with teach-in button,AISI316L stainless steel housing, cULus
UKR1F/GW-0ESYUltrasonic sensor retroreflectiveM18 PNP NO+NC 200-2200 mm conn. M12 with teach-in button, plastic, cULus
UKR1F/GW-1ESYUltrasonic sensor retroreflectiveM18 PNP NO+NC 200-2200 mm conn. M12 with teach-in button,AISI316L stainless steel housing, cULus

Series UK1 (model cũ tới 2018)>> Model mới 2018 UK1 series

Tip:Opis:
UK1A/E1-0EM18 analog. 0-10 V     50-400 mm   plug M12 with teach-in
UK1A/E2-0EM18 analog. 4-20 mA  50-400 mm   plug M12 with teach-in
UK1A/EP-0EM18 PNP NO/NC   50-400 mm   plug M12 with teach-in
UK1A/E6-0EM18 analog. 4-20 mA+ PNP NO/NC 50-400 mm   plug M12 with teach-in
UK1A/E7-0EM18 analog. 0-10 V+ PNP NO/NC  50-400mm   plug M12 with teach-in
UK1A/E5-0EM18 2XPNP NO/NC   50-400 mm   plug M12 with teach-in
UK1A/E1-0EANM18 analog. 0-10 V 50-400 mm plug M12 with teach-in button  II 3G Ex nA IIC T5, II 3D Ex tD A22 IP67 T90°C
UK1A/E1-0EULM18 analog. 0-10 V 50-400 mm plug M12 with teach-in button, cULus
UK1A/E1-0EULANM18 analog. 0-10 V 50-400 mm plug M12 with teach-in button, cULus, II 3G Ex nA IIC T5, II 3D Ex tD A22 IP67 T90°C
UK1A/E2-0EANM18 analog. 4-20 mA 50-400 mm plug M12 with teach-in button  II 3G Ex nA IIC T5, II 3D Ex tD A22 IP67 T90°C
UK1A/E2-0EULM18 analog. 4-20 mA 50-400 mm plug M12 with teach-in button, cULus
UK1A/E2-0EULANM18 analog. 4-20 mA 50-400 mm plug M12 with teach-in button, cULus, II 3G Ex nA IIC T5, II 3D Ex tD A22 IP67 T90°C
UK1A/E5-0EANM18 2XPNP NO/NC 50-400 mm plug M12 with teach-in button  II 3G Ex nA IIC T5, II 3D Ex tD A22 IP67 T90°C
UK1A/E5-0EULM18 2XPNP NO/NC 50-400 mm plug M12 with teach-in button, cULus
UK1A/E5-0EULANM18 2XPNP NO/NC 50-400 mm plug M12 with teach-in button, cULus, II 3G Ex nA IIC T5, II 3D Ex tD A22 IP67 T90°C
UK1A/E6-0EANM18 analog. 4-20 mA+ PNP NO/NC 50-400 mm plug M12 with teach-in button  II 3G Ex nA IIC T5, II 3D Ex tD A22 IP67 T90°C
UK1A/E6-0EULM18 analog. 4-20 mA+ PNP NO/NC 50-400 mm plug M12 with teach-in button, cULus
UK1A/E6-0EULANM18 analog. 4-20 mA+ PNP NO/NC 50-400 mm plug M12 with teach-in button, cULus, II 3G Ex nA IIC T5, II 3D Ex tD A22 IP67 T90°C
UK1A/E7-0EANM18 analog. 0-10 V+ PNP NO/NC  50-400 mm plug M12 with teach-in button  II 3G Ex nA IIC T5, II 3D Ex tD A22 IP67 T90°C
UK1A/E7-0EULM18 analog. 0-10 V+ PNP NO/NC  50-400 mm plug M12 with teach-in button, cULus
UK1A/E7-0EULANM18 analog. 0-10 V+ PNP NO/NC 50-400 mm plug M12 with teach-in button, cULus, II 3G Ex nA IIC T5, II 3D Ex tD A22 IP67 T90°C
UK1A/EP-0EANM18 PNP NO/NC 50-400 mm plug M12 with teach-in button  II 3G Ex nA IIC T5, II 3D Ex tD A22 IP67 T90°C
UK1A/EP-0EULM18 PNP NO/NC 50-400 mm plug M12 with teach-in button, cULus
UK1A/EP-0EULANM18 PNP NO/NC 50-400 mm plug M12 with teach-in button, cULus, II 3G Ex nA IIC T5, II 3D Ex tD A22 IP67 T90°C
UK1C/E1-0EM18 analog. 0-10 V  100-900 mm  plug M12 with teach-in
UK1C/E2-0EM18 analog. 4-20 mA 100-900 mm plug M12 with teach-in
UK1C/EP-0EM18 PNP NO/NC   100-900 mm   plug M12 with teach-in
UK1C/E6-0EM18 analog. 4-20 mA+ PNP NO/NC  100-900 mm   plug M12 with teach-in
UK1C/E7-0EM18 analog. 0-10 V+ PNP NO/NC  100-900 mm   plug M12 with teach-in
UK1C/E5-0EM18 2XPNP NO/NC   100-900 mm   plug M12 with teach-in
UK1C/E1-0EANM18 analog. 0-10 V 100-900 mm plug M12 with teach-in button  II 3G Ex nA IIC T5, II 3D Ex tD A22 IP67 T90°C
UK1C/E1-0EULM18 analog. 0-10 V 100-900 mm plug M12 with teach-in button, cULus
UK1C/E1-0EULANM18 analog. 0-10 V 100-900 mm plug M12 with teach-in button, cULus, II 3G Ex nA IIC T5, II 3D Ex tD A22 IP67 T90°C
UK1C/E2-0EANM18 analog. 4-20 mA 100-900 mm plug M12 with teach-in button  II 3G Ex nA IIC T5, II 3D Ex tD A22 IP67 T90°C
UK1C/E2-0EULM18 analog. 4-20 mA 100-900 mm plug M12 with teach-in button, cULus
UK1C/E2-0EULANM18 analog. 4-20 mA 100-900 mm plug M12 with teach-in button, cULus, II 3G Ex nA IIC T5, II 3D Ex tD A22 IP67 T90°C
UK1C/E5-0EANM18 2XPNP NO/NC 100-900 mm plug M12 with teach-in button  II 3G Ex nA IIC T5, II 3D Ex tD A22 IP67 T90°C
UK1C/E5-0EULM18 2XPNP NO/NC 100-900 mm plug M12 with teach-in button, cULus
UK1C/E5-0EULANM18 2XPNP NO/NC 100-900 mm plug M12 with teach-in button, cULus, II 3G Ex nA IIC T5, II 3D Ex tD A22 IP67 T90°C
UK1C/E6-0EANM18 analog. 4-20 mA+ PNP NO/NC 100-900 mm plug M12 with teach-in button  II 3G Ex nA IIC T5, II 3D Ex tD A22 IP67 T90°C
UK1C/E6-0EULM18 analog. 4-20 mA+ PNP NO/NC 100-900 mm plug M12 with teach-in button, cULus
UK1C/E6-0EULANM18 analog. 4-20 mA+ PNP NO/NC 100-900 mm plug M12 with teach-in button, cULus, II 3G Ex nA IIC T5, II 3D Ex tD A22 IP67 T90°C
UK1C/E7-0EANM18 analog. 0-10 V+ PNP NO/NC  100-900 mm plug M12 with teach-in button  II 3G Ex nA IIC T5, II 3D Ex tD A22 IP67 T90°C
UK1C/E7-0EULM18 analog. 0-10 V+ PNP NO/NC  100-900 mm plug M12 with teach-in button, cULus
UK1C/E7-0EULANM18 analog. 0-10 V+ PNP NO/NC 100-900 mm plug M12 with teach-in button, cULus, II 3G Ex nA IIC T5, II 3D Ex tD A22 IP67 T90°C
UK1C/EP-0EANM18 PNP NO/NC 100-900 mm plug M12 with teach-in button  II 3G Ex nA IIC T5, II 3D Ex tD A22 IP67 T90°C
UK1C/EP-0EULM18 PNP NO/NC 100-900 mm plug M12 with teach-in button, cULus
UK1C/EP-0EULANM18 PNP NO/NC 100-900 mm plug M12 with teach-in button, cULus, II 3G Ex nA IIC T5, II 3D Ex tD A22 IP67 T90°C
UK1D/E1-0EM18 analog. 0-10 V  150-1600 mm   plug M12 with teach-in
UK1D/E2-0EM18 analog. 4-20 mA  150-1600 mm   plug M12 with teach-in
UK1D/EP-0EM18 PNP NO/NC   150-1600 mm   plug M12 with teach-in
UK1D/E6-0EM18 analog. 4-20 mA + PNP NO/NC 150-1600 mm   plug M12 with teach-in
UK1D/E7-0EM18 analog. 0-10 V + PNP NO/NC 150-1600 mm   plug M12 with teach-in
UK1D/E5-0EM18 2XPNP NO/NC   150-1600 mm   plug M12 with teach-in
UK1D/E1-0EANM18 analog. 0-10 V 150-1600 mm plug M12 with teach-in button  II 3G Ex nA IIC T5, II 3D Ex tD A22 IP67 T90°C
UK1D/E1-0EULM18 analog. 0-10 V 150-1600 mm plug M12 with teach-in button, cULus
UK1D/E1-0EULANM18 analog. 0-10 V 150-1600 mm plug M12 with teach-in button, cULus, II 3G Ex nA IIC T5, II 3D Ex tD A22 IP67 T90°C
UK1D/E2-0EANM18 analog. 4-20 mA 150-1600 mm plug M12 with teach-in button  II 3G Ex nA IIC T5, II 3D Ex tD A22 IP67 T90°C
UK1D/E2-0EULM18 analog. 4-20 mA 150-1600 mm plug M12 with teach-in button, cULus
UK1D/E2-0EULANM18 analog. 4-20 mA 150-1600 mm plug M12 with teach-in button,  cULus, II 3G Ex nA IIC T5, II 3D Ex tD A22 IP67 T90°C
UK1D/E5-0EANM18 2XPNP NO/NC 150-1600 mm plug M12 with teach-in button  II 3G Ex nA IIC T5, II 3D Ex tD A22 IP67 T90°C
UK1D/E5-0EULM18 2XPNP NO/NC 150-1600 mm plug M12 with teach-in button, cULus
UK1D/E5-0EULANM18 2XPNP NO/NC 150-1600 mm plug M12 with teach-in button, cULus, II 3G Ex nA IIC T5, II 3D Ex tD A22 IP67 T90°C
UK1D/E6-0EANM18 analog. 4-20 mA+ PNP NO/NC 150-1600 mm plug M12 with teach-in button  II 3G Ex nA IIC T5, II 3D Ex tD A22 IP67 T90°C
UK1D/E6-0EULM18 analog. 4-20 mA+ PNP NO/NC 150-1600 mm plug M12 with teach-in button, cULus
UK1D/E6-0EULANM18 analog. 4-20 mA+ PNP NO/NC 150-1600 mm plug M12 with teach-in button, cULus, II 3G Ex nA IIC T5, II 3D Ex tD A22 IP67 T90°C
UK1D/E7-0EANM18 analog. 0-10 V+ PNP NO/NC  150-1600 mm plug M12 with teach-in button  II 3G Ex nA IIC T5, II 3D Ex tD A22 IP67 T90°C
UK1D/E7-0EULM18 analog. 0-10 V+ PNP NO/NC  150-1600 mm plug M12 with teach-in button, cULus
UK1D/E7-0EULANM18 analog. 0-10 V+ PNP NO/NC 150-1600 mm plug M12 with teach-in button, cULus, II 3G Ex nA IIC T5, II 3D Ex tD A22 IP67 T90°C
UK1D/EP-0EANM18 PNP NO/NC 150-1600 mm plug M12 with teach-in button  II 3G Ex nA IIC T5, II 3D Ex tD A22 IP67 T90°C
UK1D/EP-0EULM18 PNP NO/NC 150-1600 mm plug M12 with teach-in button, cULus
UK1D/EP-0EULANM18 PNP NO/NC 150-1600 mm plug M12 with teach-in button, cULus, II 3G Ex nA IIC T5, II 3D Ex tD A22 IP67 T90°C
UK1F/E1-0EM18 analog. 0-10 V 200-2200 mm  plug M12 with teach-in
UK1F/E1-0EANM18 analog. 0-10 V 200-2200 mm plug M12 with teach-in  II 3G Ex nA IIC T5, II 3D Ex tD A22 IP67 T90°C
UK1F/E1-0EULM18 analog. 0-10 V 200-2200 mm plug M12 with teach-in, CULus
UK1F/E1-0EULANM18 analog. 0-10 V 200-2200 mm plug M12 with teach-in, CULus, II 3G Ex nA IIC T5, II 3D Ex tD A22 IP67 T90°C
UK1F/E2-0EM18 analog. 4-20 mA 200-2200 mm plug M12 with teach-in
UK1F/E2-0EANM18 analog. 4-20 mA 200-2200 mm plug M12 with teach-in  II 3G Ex nA IIC T5, II 3D Ex tD A22 IP67 T90°C
UK1F/E2-0EULM18 analog. 4-20 mA 200-2200 mm plug M12 with teach-in, CULus
UK1F/E2-0EULANM18 analog. 4-20 mA 200-2200 mm plug M12 with teach-in,  CULus, II 3G Ex nA IIC T5, II 3D Ex tD A22 IP67 T90°C
UK1F/E5-0EM18 2XPNP NO/NC 200-2200 mm plug M12 with teach-in
UK1F/E5-0EANM18 2XPNP NO/NC 200-2200 mm plug M12 with teach-in  II 3G Ex nA IIC T5, II 3D Ex tD A22 IP67 T90°C
UK1F/E5-0EULM18 2XPNP NO/NC 200-2200 mm plug M12 with teach-in, CULus
UK1F/E5-0EULANM18 2XPNP NO/NC 200-2200 mm plug M12 with teach-in,  CULus, II 3G Ex nA IIC T5, II 3D Ex tD A22 IP67 T90°C
UK1F/E6-0EM18 analog. 4-20 mA+ PNP NO/NC 200-2200 mm plug M12 with teach-in
UK1F/E6-0EANM18 analog. 4-20 mA+ PNP NO/NC 200-2200 mm plug M12 with teach-in  II 3G Ex nA IIC T5, II 3D Ex tD A22 IP67 T90°C
UK1F/E6-0EULM18 analog. 4-20 mA+ PNP NO/NC 200-2200 mm plug M12 with teach-in, CULus
UK1F/E7-0EM18 analog. 0-10 V+ PNP NO/NC 200-2200mm plug M12 with teach-in
UK1F/E7-0EANM18 analog. 0-10 V+ PNP NO/NC  200-2200 mm plug M12 with teach-in  II 3G Ex nA IIC T5, II 3D Ex tD A22 IP67 T90°C
UK1F/E7-0EULM18 analog. 0-10 V+ PNP NO/NC  200-2200 mm plug M12 with teach-in, CULus
UK1F/E7-0EULANM18 analog. 0-10 V+ PNP NO/NC 200-2200 mm plug M12 with teach-in,  CULus, II 3G Ex nA IIC T5, II 3D Ex tD A22 IP67 T90°C
UK1F/EP-0EM18 PNP NO/NC 200-2200 mm plug M12 with teach-in
UK1F/EP-0EANM18 PNP NO/NC 200-2200 mm plug M12 with teach-in  II 3G Ex nA IIC T5, II 3D Ex tD A22 IP67 T90°C
UK1F/EP-0EULM18 PNP NO/NC 200-2200 mm plug M12 with teach-in, CULus
UK1F/EP-0EULANM18 PNP NO/NC 200-2200 mm plug M12 with teach-in,  CULus, II 3G Ex nA IIC T5, II 3D Ex tD A22 IP67 T90°C

Series UK6

Tip:Opis:
UK6B/DP-0EM18 short housing PNP NO / NC 100-300 mm plug M12 function teach-in via cable
UK6B/DP-0EANM18 short case PNP NO / NC 100-300 mm plug M12 function teach-in via cable, II 3G Ex nA IIC T5, II 3D Ex tD A22 IP67 T90 ° C
UK6C/DP-0EM18 short housing PNP NO / NC 150-900 mm plug M12 function teach-in via cable
UK6C/DP-0EANM18 short housing PNP NO / NC 150-900 mm plug M12 function teach-in via cable, II 3G Ex nA IIC T5, II 3D Ex tD A22 IP67 T90 ° C

UK6 series cylindrical short M18 housing-programming via connecting wires

Output PNP-NO/NCDescription:
UK6A/DP-0EULUltrasonic sensor M18 PNP NO/NC 40-300 mm plug M12, with teach-in cable, 40Hz, cULus
UK6A/DP-0E1FULUltrasonic sensor M18 PNP NO/NC 40-300 mm plug M12, with teach-in cable, 20Hz,cULus
UK6A/DP-0AULUltrasonic sensor M18 PNP NO/NC 40-300 mm cable 2m, with teach-in cable, 40Hz, cULus
UK6A/DP-0A1FULUltrasonic sensor M18 PNP NO/NC 40-300 mm cable 2m, with teach-in cable, 20Hz,cULus
Output: NPN-NO/NCDescription:
UK6A/DN-0EULUltrasonic sensor M18 NPN NO/NC 40-300 mm plug M12, with teach-in cable, 40Hz, cULus
UK6A/DN-0E1FULUltrasonic sensor M18 NPN NO/NC 40-300 mm plug M12, with teach-in cable, 20 Hz, cULus
UK6A/DN-0AULUltrasonic sensor M18 NPN NO/NC 40-300 mm cable 2m, with teach-in cable, 40Hz, cULus
UK6A/DN-0A1FULUltrasonic sensor M18 NPN NO/NC 40-300 mm cable 2m, with teach-in cable, 20 Hz, cULus
Output: 0…10VDescription:
UK6A/D1-0EULUltrasonic sensor M18 analog. 0-10 V 40-300 mm plug M12, with teach-in cable, cULus
UK6A/D1-0AULUltrasonic sensor M18 analog. 0-10 V 40-300 mm cable 2m, with teach-in cable, cULus
4…20mA
UK6A/D2-0EULUltrasonic sensor M18 analog. 4-20 mA 40-300 mm plug M12, with teach-in cable, cULus
UK6A/D2-0AULUltrasonic sensor M18 analog. 4-20 mA 40-300 mm cable 2m, with teach-in cable, cULus
M18 cylindrical in short case, sensor 120 … 900mm
Code
Output: PNP-NO/NCDécription:
UK6C/DP-0EULUltrasonic sensor M18 PNP NO/NC 120-900 mm plug M12, with teach-in cable, cULus
UK6C/DP-0AULUltrasonic sensor M18 PNP NO/NC 120-900 mm cable 2m, with teach-in cable, cULus
Output: NPN-NO/NCDescription:
UK6C/DN-0EULUltrasonic sensor M18 NPN NO/NC 120-900 mm plug M12, with teach-in cable, cULus
UK6C/DN-0AULUltrasonic sensor M18 NPN NO/NC 120-900 mmcable 2m, with teach-in cable, cULus
Output: 0…10V
Description:
UK6C/D1-0EULUltrasonic sensor M18 analog. 0-10 V 120-900 mm plug M12, with teach-in cable, cULus
UK6C/D1-0AULUltrasonic sensor M18 analog. 0-10 V 120-900 mm cable 2m, with teach-in cable, cULus
Izhod: 4…20mA Description:
UK6C/D2-0EULUltrasonic sensor M18 analog. 4-20 mA 120-900 mm plug M12, with teach-in cable, cULus
UK6C/D2-0AULUltrasonic sensor M18 analog. 4-20 mA 120-900 mm cable 2m, with teach-in cable, cULus
M18 cylindrical in short case, sensor 40 … 300mm
Code
Izhod: PNP-NO/NCDescription:
UK6A/HP-0EULUltrasonic sensor M18 PNP NO/NC 40-300 mm plug M12, with teach-in cable, cULus
UK6A/HP-0AULUltrasonic sensor M18 PNP NO/NC 40-300 mm cable 2m, with teach-in cable, cULus
Output: NPN-NO/NC
UK6A/HN-0EULUltrasonic sensor M18 NPN NO/NC 40-300 mm plug M12, with teach-in cable, cULus
UK6A/HN-0AULUltrasonic sensor M18 NPN NO/NC 40-300 mm cable 2m, with teach-in cable, cULus

Output : 0…10V
UK6A/H1-0EULUltrasonic sensor M18 analog. 0-10 V 40-300 mm plug M12, with teach-in cable, cULus
UK6A/H1-0AULUltrasonic sensor M18 analog. 0-10 V 40-300 mm cable 2m, with teach-in cable, cULus

Output : 4…20mA
UK6A/H2-0EULUltrasonic sensor M18 analog. 4-20 mA 40-300 mm plug M12, with teach-in cable, cULus
UK6A/H2-0AULUltrasonic sensor M18 analog. 4-20 mA 40-300 mm cable 2m, with teach-in cable, cULus
M18 cylinder in short housing sensor 60 … 800mm
Code
Output: PNP-NO/NC
UK6C/HP-0EULUltrasonic sensor M18 PNP NO/NC 80-800 mm plug M12, with teach-in cable, cULus
UK6C/HP-0AULUltrasonic sensor M18 PNP NO/NC 80-800 mm cable 2m, with teach-in cable, cULus
Output: NPN-NO/NC
UK6C/HN-0EULUltrasonic sensor M18 NPN NO/NC 80-800 mm plug M12, with teach-in cable, cULus
UK6C/HN-0AULUltrasonic sensor M18 NPN NO/NC 80-800 mmcable 2m, with teach-in cable, cULus
Izhod: 0…10V
UK6C/H1-0EULUltrasonic sensor M18 analog. 0-10 V 80-800 mm plug M12, with teach-in cable, cULus
UK6C/H1-0AULUltrasonic sensor M18 analog. 0-10 V 80-800 mm cable 2m, with teach-in cable, cULus
Output: 4…20mA
UK6C/H2-0EULUltrasonic sensor M18 analog. 4-20 mA 80-800 mm plug M12, with teach-in cable, cULus
UK6C/H2-0AULUltrasonic sensor M18 analog. 4-20 mA 80-800 mm cable 2m, with teach-in cable, cULus
M18 cylindrical in short case, sensor 80 … 1200mm
Output: PNP-NO/NC
UK6D/HP-0EULUltrasonic sensor M18 PNP NO/NC 80-1200 mm plug M12, with teach-in cable, cULus
UK6D/HP-0AULUltrasonic sensor M18 PNP NO/NC 80-1200 mm cable 2m, with teach-in cable, cULus
Output: NPN-NO/NC
UK6D/HN-0EULUltrasonic sensor M18 NPN NO/NC 80-1200 mm plug M12, with teach-in cable, cULus
UK6D/HN-0AULUltrasonic sensor M18 NPN NO/NC 80-1200 mmcable 2m, with teach-in cable, cULus
Output: 0…10V
UK6D/H1-0EULUltrasonic sensor M18 analog. 0-10 V 80-1200 mm plug M12, with teach-in cable, cULus
UK6D/H1-0AULUltrasonic sensor M18 analog. 0-10 V 80-1200 mm cable 2m, with teach-in cable, cULus
Output: 4…20mA
UK6D/H2-0EULUltrasonic sensor M18 analog. 4-20 mA 80-1200 mm plug M12, with teach-in cable, cULus
UK6D/H2-0AULUltrasonic sensor M18 analog. 4-20 mA 80-1200 mm cable 2m, with teach-in cable, cULus

Series SU

SU0/B0-0VM18 PNP NO 60-300 mm  pig tail M12
SU0/B1-0AM18 analog. 0-10 V 60-300 mm cable 2m axial
SU0/B2-0AM18 analog. 4-20 mA 60-300 mm cable 2m axial
SU1/B0-0VM18 PNP NO 100-600 mm  pig tail M12
SU1/B1-0AM18 analog. 0-10 V 100-600 mm cable 2m axial
SU1/B2-0AM18 analog. 4-20 mA 100-600 mm cable 2m axial
SU1/B1-0EM18 analog. 0-10 V 100-600 mm  plug M12
SU1/B2-0EM18 analog. 4-20 mA 100-600 mm  plug M12
SU2/A0-0VM18 PNP NO 200-1500 mm  pig tail M12
SU2/A1-0EM18 analog. 0-10 V 200-1500 mm  plug M12
SU2/A2-0EM18 analog. 4-20 mA 200-1500 mm  plug M12
SU3/A0-0VM18 reflex PNP NO 400-1500 mm  pig tail M12

SERIES TU

TU1/C0-0EM30 PNP NO 300-2500 mm  plug M12
TU1/C1-0EM30 analog. 0-10 V 300-2500 mm  plug M12
TU1/C2-0EM30 analog. 4-20 mA 300-2500 mm  plug M12
TU2/A3-0EM30 PNP NO+NC +analog. 0-10 V 250-2000 mm  plug M12
TU2/A4-0EM30 PNP NO+NC +analog. 0-10 V 250-2000 mm  plug M12
TU3/C3-0EM30 PNP NO+NC +analog. 0-10 V 350-3500 mm  plug M12
TU3/C4-0EM30 PNP NO+NC +analog. 4-20mA 350-3500 mm  plug M12

SERIES SU

SUA/D1-0EM18 analog. 0-10 V  30-400 mm   plug M12 with teach-in
SUB/D1-0EM18 analog. 0-10 V  60-500 mm   plug M12 with teach-in
SUC/D1-0EM18 analog. 0-10 V  100-800 mm   plug M12 with teach-in
SUD/D1-0EM18 analog. 0-10 V  200-2000 mm   plug M12 with teach-in
SUA/D2-0EM18 analog. 4-20 mA  30-400 mm   plug M12 with teach-in
SUB/D2-0EM18 analog. 4-20 mA  60-500 mm   plug M12 with teach-in
SUC/D2-0EM18 analog. 4-20 mA  100-800 mm   plug M12 with teach-in
SUD/D2-0EM18 analog. 4-20 mA  200-2000 mm   plug M12 with teach-in
SUA/D5-0EM18 PNP NO+NC   30-400 mm   plug M12 with teach-in
SUB/D5-0EM18 PNP NO+NC   60-500 mm   plug M12 with teach-in
SUC/D5-0EM18 PNP NO+NC   100-800 mm   plug M12 with teach-in
SUD/D5-0EM18 PNP NO+NC   200-2000 mm   plug M12 with teach-in

SERIES TU

TU3/D1-0EM30 analog. 0-10 V  300-3500 mm   plug M12 with teach-in
TU3/D2-0EM30 analog. 4-20 mA  300-3500 mm   plug M12 with teach-in
TU3/D5-0EM30 PNP NO+NC   300-3500 mm   plug M12 with teach-in

SERIES QU

QU6/D1-0ECubic  analog. 0-10 V  600-6000 mm  withn.M12 with teach-in
QU6/D2-0ECubic  analog. 4-20 mA  600-6000 mm  withn.M12 with teach-in

SERIES UHZ

UHZ/AP-0ACubic E+R port. 300 mm PNP NO cable 2m 90°
UHZ/AN-0ACubic E+R port. 300 mm NPN NO cable 2m 90°
UHZ/CP-0ACubic E+R port. 300 mm PNP NC cable 2m 90°
UHZ/CN-0ACubic E+R port. 300 mm NPN NC cable 2m 90°

SERIES UHS

UHS/AP-0ACubic E+R port. 1100 mm PNP NO cable 2m 90°
UHS/AN-0ACubic E+R port. 1100 mm NPN NO cable 2m 90°
UHS/CP-0ACubic E+R port. 1100 mm PNP NC cable 2m 90°
UHS/CN-0ACubic E+R port. 1100 mm NPN NC cable 2m 90°