Instantaneous relays | ARTECHE | Rờ le đóng cắt nhanh

Còn được gọi là rơle đơn, các tiếp điểm tức thời thay đổi tức thời từ vị trí không làm việc sang vị trí làm việc khi cuộn dây của nó được cấp điện, trở về vị trí không hoạt động ban đầu khi cuộn dây không được cấp thêm. Rơle tức thời Arteche đảm bảo đáp ứng tối ưu. Hiệu suất và khả năng của chúng làm cho chúng trở thành một lựa chọn tối ưu cho các ứng dụng quan trọng về an toàn hoặc khi độ tin cậy trong vòng đời mở rộng là bắt buộc:

DI và V: Rơle có bảo vệ cuộn dây
SY: Rơle có đặc tính địa chấn, dành cho các ứng dụng có rung và rung thường xuyên
R, XR và UR: Rơle tốc độ cao và cực cao. Để biết thêm thông tin vui lòng truy cập rơle chuyến đi
Rơle contactor: Phù hợp lý tưởng để vận hành tải cao và tải cảm ứng cao

Instantaneous relay RD-2 | rờ le đóng cắt RD-2 | ARTECHE

Liên hệ: 08888.01012 – Email: binhtran.automation@gmail.com

Instantaneous relay RF-4 | rờ le đóng cắt RF-4 | ARTECHE

Liên hệ: 08888.01012 – Email: binhtran.automation@gmail.com

Instantaneous relay RJ-8 | rờ le đóng cắt RJ-8 | ARTECHE

Liên hệ: 08888.01012 – Email: binhtran.automation@gmail.com

Instantaneous relay RI-16 | rờ le đóng cắt RI-16 | ARTECHE

Liên hệ: 08888.01012 – Email: binhtran.automation@gmail.com

Instantaneous relay RD-2DI | rờ le đóng cắt RD-2DI | ARTECHE

Liên hệ: 08888.01012 – Email: binhtran.automation@gmail.com

Instantaneous relay RD-2V | rờ le đóng cắt RD-2V | ARTECHE

Liên hệ: 08888.01012 – Email: binhtran.automation@gmail.com

Instantaneous relay RD-4DI | rờ le đóng cắt RD-4DI | ARTECHE

Liên hệ: 08888.01012 – Email: binhtran.automation@gmail.com

Instantaneous relay RD-4V | rờ le đóng cắt RD-4V | ARTECHE

Liên hệ: 08888.01012 – Email: binhtran.automation@gmail.com

Instantaneous relay RJ-8DI | rờ le đóng cắt RJ-8DI | ARTECHE

Liên hệ: 08888.01012 – Email: binhtran.automation@gmail.com

Instantaneous relay RI-16DI | rờ le đóng cắt RI-16DI | ARTECHE

Liên hệ: 08888.01012 – Email: binhtran.automation@gmail.com

Instantaneous relay RD-2SY | rờ le đóng cắt RD-2SY | ARTECHE

Liên hệ: 08888.01012 – Email: binhtran.automation@gmail.com

Instantaneous relay RD-4SY | rờ le đóng cắt RD-4SY | ARTECHE

Liên hệ: 08888.01012 – Email: binhtran.automation@gmail.com

Instantaneous relay RJ-8SY | rờ le đóng cắt RJ-8SY | ARTECHE

Liên hệ: 08888.01012 – Email: binhtran.automation@gmail.com

Instantaneous relay RD-2SYDI | rờ le đóng cắt RD-2SYDI | ARTECHE

Liên hệ: 08888.01012 – Email: binhtran.automation@gmail.com

Instantaneous relay RD-2SYV | rờ le đóng cắt RD-2SYV | ARTECHE

Liên hệ: 08888.01012 – Email: binhtran.automation@gmail.com

Instantaneous relay RF-4SYDI | rờ le đóng cắt RF-4SYDI | ARTECHE

Liên hệ: 08888.01012 – Email: binhtran.automation@gmail.com

Instantaneous relay RF-4SYV | rờ le đóng cắt RF-4SYV | ARTECHE

Liên hệ: 08888.01012 – Email: binhtran.automation@gmail.com

Instantaneous relay RJ-8SYDI | rờ le đóng cắt RJ-8SYDI | ARTECHE

Liên hệ: 08888.01012 – Email: binhtran.automation@gmail.com

Instantaneous relay RJ-8SYV | rờ le đóng cắt RJ-8SYV | ARTECHE

Liên hệ: 08888.01012 – Email: binhtran.automation@gmail.com

Contactor relay CD-2 | rờ le đóng cắt CD-2 | ARTECHE

Liên hệ: 08888.01012 – Email: binhtran.automation@gmail.com

Contactor relay CF-4 | rờ le đóng cắt CF-4 | ARTECHE

Liên hệ: 08888.01012 – Email: binhtran.automation@gmail.com

Contactor relay CJ-8 | rờ le đóng cắt CJ-8 | ARTECHE

Liên hệ: 08888.01012 – Email: binhtran.automation@gmail.com

Contactor relay CD-2DI | rờ le đóng cắt CD-2DI | ARTECHE

Liên hệ: 08888.01012 – Email: binhtran.automation@gmail.com

Contactor relay CF-4DI | rờ le đóng cắt CF-4DI | ARTECHE

Liên hệ: 08888.01012 – Email: binhtran.automation@gmail.com

Contactor relay CJ-8DI | rờ le đóng cắt CJ-8DI | ARTECHE

Liên hệ: 08888.01012 – Email: binhtran.automation@gmail.com

Contactor relay CD-2V | rờ le đóng cắt CD-2V | ARTECHE

Liên hệ: 08888.01012 – Email: binhtran.automation@gmail.com

Contactor relay CF-4V | rờ le đóng cắt CF-4V | ARTECHE

Liên hệ: 08888.01012 – Email: binhtran.automation@gmail.com

Chú ý
Tag
Chú ý

Để có giá chính xác hay ưu đãi xin liên hệ:

SDT: 08888.01012

Email: binhtran.automation@gmail.com

Tag